जनगणना - Population Census (Village, Town Directory)

अनु.क्रमांक. अहवालाचे नाव अहवालाची माहिती दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 जनगणना - 2011 जिल्हा व तालुकानिहाय लोकसंख्या - 2011 मराठी 2011 1001
2 जनगणना - २००१ जनगणना २००१ संबंधी तक्ते मराठी 2001 919