ज्येष्ठता सूची


सेवा प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण व परीक्षा निकाल


बदली/पदोन्नती/आश्वाक्षित प्रगती योजना आदेश


रिक्त पदे विवरणपत्र


गोपनीय अहवालाचे कोरे नमुने.


महत्वाचे कोरे नमुने / परिपत्रक/आदेश/शासन निर्णय


अधिकारी / कर्मचारी सेवा विषयक व वैयक्तिक माहिती.