शाश्वत विकास ध्येये राज्य निर्देशक आराखडा

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 शाश्वत विकास ध्येये राज्य निर्देशक आराखडा मराठी 2021 2223
2 शाश्वत विकास ध्येये राज्य निर्देशक आराखडा मेटाडेटा मराठी 2021 2076
3 शाश्वत विकास ध्येये –आधाररेषा अहवाल 2015-16 मराठी 2015-16 2163