महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2019-20 908
2 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2018-19 897
3 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2017-18 895
4 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2016-17 895
5 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2015-16 895
6 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2014-15 895
7 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2013-14 896
8 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2012-13 895
9 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2011-12 895
10 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2010-11 896
11 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2009-10 895
12 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2008-09 896
13 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2007-08 896