महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2018-19 954
2 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2017-18 897
3 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2016-17 894
4 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2015-16 894
5 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2014-15 894
6 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2013-14 894
7 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2012-13 896
8 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2011-12 897
9 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2010-11 894
10 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2009-10 894
11 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2008-09 895
12 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2007-08 899