महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2022 936
2 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2021 898
3 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2020 897
4 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2019 896
5 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2018 895
6 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2017 895
7 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2016 895
8 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2015 895
9 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2014 895
10 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2013 895
11 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2012 896
12 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2011 895
13 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2010 896
14 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2009 896
15 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2008 895
16 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2007 896