महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2019-20 & 2020-21 910
2 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2017-18 & 2018-19 896
3 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2015-16 & 2016-17 896
4 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2013-14 & 2014-15 896
5 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2011-12 & 2012-13 896
6 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2009-10 & 2010-11 895