महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2020 975
2 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2019 898
3 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2018 895
4 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2017 895
5 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2016 895
6 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2015 895
7 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2014 895
8 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2013 895
9 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2012 896
10 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2011 899
11 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2010 896
12 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2009 895
13 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2008 895
14 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2007 895
15 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2006 896
16 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2005 900