महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2022-23 1129
2 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2021-22 937
3 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2020-21 925
4 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2019-20 921
5 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2018-19 919
6 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2017-18 906
7 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2016-17 909
8 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2015-16 909
9 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2014-15 910
10 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2013-14 903
11 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2012-13 903
12 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2011-12 906
13 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2010-11 906
14 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2009-10 903
15 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2008-09 904
16 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2007-08 908
17 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2006-07 909