महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2022-23 997
2 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2021-22 909
3 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2020-21 904
4 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2019-20 903
5 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2018-19 899
6 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2017-18 898
7 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2016-17 899
8 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2015-16 900
9 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2014-15 900
10 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2013-14 898
11 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2012-13 900
12 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2011-12 900
13 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2010-11 897
14 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2009-10 896
15 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2008-09 895
16 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2007-08 895
17 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2006-07 895