निरनिराळ्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक व समालोचन

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2024 926
2 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2024 84
3 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2024 905
4 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2024 40
5 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी February-2024 911
6 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी February-2024 51
7 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी January-2024 900
8 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी January-2024 952
9 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी December-2023 896
10 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी December-2023 917
11 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी November-2023 895
12 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी November-2023 912
13 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी October-2023 895
14 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी October-2023 906
15 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी September-2023 896
16 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी September-2023 911
17 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2023 895
18 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी August-2023 899
19 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2023 896
20 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2023 902
21 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2023 895
22 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2023 899
23 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2023 895
24 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2023 901
25 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2023 895
26 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2023 902
27 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2023 895
28 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2023 904
29 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी February-2023 898
30 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी February-2023 905
31 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी January-2023 895
32 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी January-2023 900
33 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी December-2022 895
34 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी December-2022 902
35 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी November-2022 895
36 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी November-2022 899
37 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी October-2022 896
38 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी October-2022 902
39 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी September-2022 895
40 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी September-2022 902
41 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2022 896
42 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2022 895
43 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2022 900
44 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2022 895
45 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी August-2022 901
46 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun_2022 899
47 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May_2022 895
48 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May_2022 900
49 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2021 900
50 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2022 897
51 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2021 896
52 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2021 896
53 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2021 895
54 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April_2022 901
55 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2022 902
56 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2021 901
57 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2022 902
58 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2021 898
59 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2022 895
60 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2022 895
61 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2022 898
62 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2022 896
63 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2021 898
64 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2021 899
65 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2021 895
66 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2021 895
67 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2021 895
68 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2021 897
69 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2021 895
70 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2021 895
71 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2021 896
72 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2021 895
73 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी AUG-2021 899
74 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2021 899
75 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2021 898
76 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2021 899
77 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2021 900
78 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2021 900
79 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2021 898
80 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2021 899
81 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2020 895
82 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2020 897
83 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2020 895
84 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2020 896
85 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2020 895
86 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2020 896
87 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2020 895
88 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2020 897
89 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2020 895
90 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2020 896
91 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2020 899
92 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2020 895
93 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2020 895
94 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2020 896
95 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2020 895
96 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2020 896
97 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2020 895
98 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2020 897
99 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2020 895
100 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2020 895
101 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2020 895
102 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2020 897
103 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2020 895
104 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2020 897
105 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2019 895
106 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2019 898
107 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2019 895
108 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2019 896
109 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2019 895
110 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2019 897
111 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2019 895
112 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2019 896
113 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2019 895
114 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2019 895
115 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2019 896
116 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2019 895
117 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2019 896
118 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2019 895
119 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2019 896
120 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 895
121 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 896
122 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 895
123 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 896
124 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2019 895
125 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2019 895
126 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 895
127 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 895
128 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2019 895
129 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी प्रेस नोट मराठी Jan-2019 895
130 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 895
131 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 896
132 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 895
133 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 897
134 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 895
135 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 897
136 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 895
137 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 896
138 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 895
139 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 896
140 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 895
141 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 896
142 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 895
143 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 896
144 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 895
145 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 895
146 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 895
147 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 895
148 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2018 895
149 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2018 896
150 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 895
151 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 897
152 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2018 895
153 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी January-2018 895
154 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 895
155 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 896
156 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 895
157 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 895
158 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 895
159 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 896
160 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 895
161 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 895
162 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2017 895
163 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2017 896
164 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 895
165 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 896
166 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 895
167 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 897
168 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 895
169 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 895
170 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 895
171 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 896
172 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2017 895
173 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2017 895
174 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 895
175 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 896
176 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 895
177 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 895
178 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 895
179 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 895
180 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 895
181 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 895
182 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2016 895
183 निरनिराळया जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देंशांक व समालोचन मराठी Oct-2016 895
184 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2016 895
185 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2016 896
186 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 895
187 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 896
188 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 895
189 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 896
190 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2016 895
191 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2016 895
192 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 896
193 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 895
194 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2016 895
195 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2016 896
196 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 895
197 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 896
198 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 895
199 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 899
200 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 895
201 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 897
202 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 895
203 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 895
204 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 895
205 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 895
206 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 895
207 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 895
208 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 895
209 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 895
210 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 895
211 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 895
212 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2015 895
213 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2015 895
214 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 895
215 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 896
216 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2015 896
217 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 895
218 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 895
219 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 895
220 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 895
221 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 895
222 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 895
223 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 895
224 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 895
225 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 895
226 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 896
227 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 895
228 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 895
229 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 895
230 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 895
231 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 895
232 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 895
233 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 895
234 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 896
235 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 895
236 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 895
237 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 895
238 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 896
239 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2014 897
240 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2014 895
241 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2014 896
242 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 895
243 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 895
244 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 895
245 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 896
246 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 895
247 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 895
248 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 895
249 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 895
250 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 895
251 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 895
252 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 895
253 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 895
254 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 895
255 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 895
256 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 895
257 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 895
258 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 895
259 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 895
260 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 895
261 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 895
262 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 895
263 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 895
264 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 895
265 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 896
266 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 895
267 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 895
268 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 897
269 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 896
270 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 895
271 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 896
272 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 895
273 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 895
274 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 895
275 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 895
276 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2012 895
277 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2012 895
278 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2012 895
279 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2012 895
280 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2012 895
281 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2012 895
282 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2012 895
283 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2012 895
284 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2012 895
285 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2012 895
286 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2012 895
287 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2011 895
288 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2011 895
289 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2011 895
290 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2011 895
291 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2011 895
292 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2011 895
293 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2011 895
294 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2011 895
295 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2011 895
296 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2011 895
297 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jul-2011 895
298 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2011 895
299 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jun-2011 895
300 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2011 895
301 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2011 895
302 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2011 895
303 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Apr-2011 895
304 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2011 895
305 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2011 895
306 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2011 895
307 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-2011 895
308 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2011 895
309 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2011 895
310 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2011 895
311 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2010 895
312 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2010 895
313 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2010 895
314 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2010 895
315 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2010 895
316 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2010 895
317 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2010 895
318 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2010 895
319 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी April-2010 895
320 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी March-2010 895
321 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी February-2010 895
322 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी January-2010 895
323 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी December-2009 895
324 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी November-2009 895
325 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी October-2009 896
326 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी September-2009 895
327 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2009 896
328 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2009 897
329 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2009 896
330 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००९ मराठी April-2009 895
331 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००९ मराठी March-2009 895
332 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००९ मराठी February-2009 895
333 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००८ मराठी December-2008 895
334 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००८ मराठी August-2008 895
335 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जलै, २००८ मराठी July-2008 895
336 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००८ मराठी June-2008 895
337 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००८ मराठी May-2008 895
338 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००८ मराठी May-2008 895
339 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००८ मराठी April-2008 896
340 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मार्च, २००८ मराठी March-2008 895
341 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००८ मराठी March-2008 895
342 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 895
343 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 896
344 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जाने, २००८ मराठी January-2008 895
345 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जाने, २००८ मराठी January-2008 895
346 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - डिसेंबर, २००७ मराठी December-2007 895
347 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००७ मराठी December-2007 895
348 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 895
349 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 895
350 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 895
351 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 895
352 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 895
353 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 895
354 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००७ मराठी August-2007 895
355 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑगस्ट, २००७ मराठी August-2007 895
356 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जुलै, २००७ मराठी July-2007 895
357 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जुलै, २००७ मराठी July-2007 895
358 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००७ मराठी June-2007 895
359 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जून, २००७ मराठी June-2007 895
360 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००७ मराठी May-2007 895
361 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००७ मराठी May-2007 897
362 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-1012 895