निरनिराळ्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक व समालोचन

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2024 990
2 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी February-2024 944
3 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी January-2024 908
4 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी January-2024 1033
5 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी December-2023 905
6 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी December-2023 920
7 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी November-2023 898
8 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी November-2023 921
9 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी October-2023 899
10 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी October-2023 915
11 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी September-2023 898
12 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी September-2023 911
13 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2023 897
14 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी August-2023 909
15 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2023 897
16 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2023 913
17 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2023 897
18 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2023 907
19 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2023 899
20 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2023 907
21 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2023 897
22 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2023 911
23 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2023 898
24 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2023 906
25 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी February-2023 897
26 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी February-2023 908
27 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी January-2023 898
28 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी January-2023 908
29 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी December-2022 897
30 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी December-2022 901
31 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी November-2022 895
32 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी November-2022 904
33 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी October-2022 896
34 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी October-2022 901
35 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी September-2022 896
36 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी September-2022 900
37 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2022 896
38 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2022 897
39 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2022 902
40 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2022 897
41 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी August-2022 898
42 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun_2022 900
43 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May_2022 899
44 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May_2022 907
45 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2021 899
46 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2022 895
47 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2021 895
48 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2021 896
49 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2021 897
50 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April_2022 901
51 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2022 901
52 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2021 899
53 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2022 901
54 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2021 899
55 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2022 897
56 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2022 896
57 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2022 897
58 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2022 897
59 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2021 899
60 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2021 897
61 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2021 895
62 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2021 897
63 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2021 895
64 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2021 895
65 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2021 896
66 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2021 896
67 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2021 895
68 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2021 896
69 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी AUG-2021 899
70 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2021 898
71 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2021 897
72 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2021 897
73 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2021 899
74 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2021 899
75 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2021 895
76 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2021 899
77 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2020 896
78 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2020 897
79 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2020 895
80 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2020 897
81 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2020 895
82 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2020 896
83 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2020 896
84 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2020 897
85 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2020 897
86 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2020 896
87 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2020 898
88 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2020 895
89 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2020 897
90 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2020 896
91 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2020 895
92 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2020 896
93 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2020 896
94 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2020 896
95 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2020 896
96 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2020 897
97 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2020 895
98 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2020 897
99 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2020 895
100 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2020 897
101 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2019 896
102 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2019 895
103 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2019 895
104 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2019 896
105 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2019 894
106 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2019 896
107 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2019 895
108 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2019 896
109 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2019 894
110 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2019 894
111 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2019 894
112 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2019 894
113 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2019 895
114 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2019 895
115 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2019 894
116 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 894
117 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 895
118 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 894
119 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 894
120 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2019 895
121 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2019 896
122 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 894
123 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 896
124 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2019 894
125 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी प्रेस नोट मराठी Jan-2019 897
126 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 895
127 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 896
128 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 894
129 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 895
130 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 894
131 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 897
132 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 895
133 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 897
134 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 895
135 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 895
136 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 894
137 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 895
138 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 895
139 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 894
140 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 894
141 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 896
142 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 894
143 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 896
144 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2018 896
145 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2018 895
146 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 894
147 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 894
148 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2018 896
149 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी January-2018 894
150 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 895
151 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 895
152 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 894
153 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 897
154 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 894
155 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 895
156 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 895
157 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 895
158 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2017 894
159 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2017 894
160 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 894
161 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 896
162 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 895
163 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 895
164 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 894
165 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 895
166 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 894
167 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 894
168 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2017 895
169 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2017 896
170 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 894
171 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 894
172 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 894
173 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 895
174 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 895
175 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 896
176 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 896
177 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 896
178 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2016 894
179 निरनिराळया जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देंशांक व समालोचन मराठी Oct-2016 895
180 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2016 895
181 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2016 895
182 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 894
183 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 895
184 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 894
185 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 895
186 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2016 895
187 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2016 895
188 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 896
189 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 894
190 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2016 894
191 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2016 896
192 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 895
193 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 898
194 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 894
195 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 898
196 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 894
197 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 896
198 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 896
199 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 895
200 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 894
201 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 895
202 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 895
203 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 895
204 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 895
205 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 895
206 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 894
207 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 895
208 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2015 895
209 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2015 895
210 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 895
211 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 895
212 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2015 895
213 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 894
214 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 896
215 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 895
216 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 895
217 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 894
218 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 895
219 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 896
220 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 896
221 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 894
222 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 895
223 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 895
224 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 895
225 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 894
226 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 895
227 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 894
228 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 895
229 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 895
230 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 895
231 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 894
232 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 895
233 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 895
234 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 895
235 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2014 895
236 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2014 896
237 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2014 895
238 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 895
239 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 895
240 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 894
241 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 896
242 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 894
243 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 894
244 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 894
245 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 894
246 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 894
247 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 894
248 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 894
249 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 894
250 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 894
251 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 895
252 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 894
253 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 894
254 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 894
255 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 894
256 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 894
257 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 894
258 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 894
259 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 894
260 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 894
261 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 894
262 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 894
263 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 894
264 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 894
265 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 894
266 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 894
267 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 894
268 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 894
269 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 894
270 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 895
271 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 894
272 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2012 894
273 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2012 894
274 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2012 894
275 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2012 894
276 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2012 894
277 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2012 894
278 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2012 894
279 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2012 894
280 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2012 894
281 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2012 894
282 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2012 894
283 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2011 894
284 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2011 894
285 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2011 894
286 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2011 894
287 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2011 894
288 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2011 894
289 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2011 894
290 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2011 894
291 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2011 895
292 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2011 894
293 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jul-2011 894
294 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2011 894
295 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jun-2011 894
296 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2011 894
297 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2011 894
298 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2011 894
299 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Apr-2011 898
300 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2011 896
301 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2011 895
302 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2011 897
303 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-2011 895
304 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2011 897
305 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2011 896
306 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2011 894
307 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2010 894
308 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2010 894
309 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2010 894
310 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2010 894
311 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2010 894
312 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2010 894
313 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2010 894
314 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2010 894
315 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी April-2010 894
316 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी March-2010 894
317 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी February-2010 894
318 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी January-2010 894
319 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी December-2009 894
320 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी November-2009 894
321 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी October-2009 895
322 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी September-2009 895
323 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2009 894
324 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2009 897
325 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2009 896
326 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००९ मराठी April-2009 896
327 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००९ मराठी March-2009 894
328 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००९ मराठी February-2009 895
329 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००८ मराठी December-2008 894
330 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००८ मराठी August-2008 894
331 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जलै, २००८ मराठी July-2008 894
332 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००८ मराठी June-2008 894
333 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००८ मराठी May-2008 894
334 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००८ मराठी May-2008 894
335 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००८ मराठी April-2008 894
336 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मार्च, २००८ मराठी March-2008 894
337 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००८ मराठी March-2008 894
338 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 894
339 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 894
340 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जाने, २००८ मराठी January-2008 894
341 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जाने, २००८ मराठी January-2008 894
342 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - डिसेंबर, २००७ मराठी December-2007 894
343 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००७ मराठी December-2007 894
344 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 894
345 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 895
346 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 894
347 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 895
348 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 895
349 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 894
350 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००७ मराठी August-2007 894
351 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑगस्ट, २००७ मराठी August-2007 894
352 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जुलै, २००७ मराठी July-2007 894
353 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जुलै, २००७ मराठी July-2007 894
354 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००७ मराठी June-2007 894
355 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जून, २००७ मराठी June-2007 895
356 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००७ मराठी May-2007 894
357 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००७ मराठी May-2007 895
358 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-1012 896