सर्व प्रकाशने

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी January-2024 952
2 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2024 926
3 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी February-2024 51
4 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी February-2024 911
5 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2024 905
6 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2024 84
7 कार्यक्रम अंदाजपत्रक 2023-24 (भाग-2) मराठी 2023-24 914
8 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी January-2024 900
9 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2024 40
10 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी September-2023 911
11 कार्यक्रम अंदाजपत्रक 2022-23 (भाग-2) मराठी 2022-23 896
12 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2023 908
13 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2023 900
14 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धाराशिव मराठी 2023 898
15 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2023 898
16 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2023 898
17 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2023 904
18 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2023 913
19 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2023 900
20 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2023 900
21 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडच‍िरोली मराठी 2023 897
22 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन ,अमरावती मराठी 2023 900
23 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2023 900
24 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी October-2023 895
25 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2023 899
26 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2023 898
27 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2023 900
28 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2023 900
29 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2023 908
30 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, छत्रपती संभाजी नगर मराठी 2023 899
31 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी January-2023 900
32 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी February-2023 898
33 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2023 895
34 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2023 902
35 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2023 896
36 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी September-2023 896
37 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2023 907
38 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी November-2023 895
39 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2023 901
40 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी January-2023 895
41 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2022-23 997
42 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी February-2023 905
43 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2023 901
44 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2023 895
45 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2023 902
46 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2023 895
47 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2023 908
48 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2023 899
49 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2023 921
50 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2023 910
51 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2023 903
52 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2023 903
53 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2023 901
54 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2023 907
55 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2023 909
56 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2023 898
57 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2023 900
58 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2023 900
59 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2023 901
60 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2023 911
61 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2023 901
62 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2023 897
63 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी December-2023 896
64 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी November-2023 912
65 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी October-2023 906
66 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी December-2023 917
67 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2023 895
68 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2023 895
69 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2023 899
70 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी August-2023 899
71 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2023 903
72 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी November-2022 895
73 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2022 895
74 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2022 914
75 महाराष्ट्रातील स्त्रिया व पुरुष मराठी 2022 916
76 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2022 898
77 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2022 902
78 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2022 897
79 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April_2022 901
80 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May_2022 895
81 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May_2022 900
82 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2022 895
83 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun_2022 899
84 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2022 900
85 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2022 895
86 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2022 897
87 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चद्रंपूर मराठी 2022 896
88 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2022 896
89 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी August-2022 901
90 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2022 897
91 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2022 898
92 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2022 895
93 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2022 899
94 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2022 896
95 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2022 895
96 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2022 896
97 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदीया मराठी 2022 896
98 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2022 895
99 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगांव मराठी 2022 895
100 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2022 898
101 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2022 895
102 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2022 895
103 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2022 895
104 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2022 895
105 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2022 895
106 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2022 896
107 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2022 897
108 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2022 897
109 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2022 896
110 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2022 896
111 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2022 898
112 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2022 895
113 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2022 896
114 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी September-2022 895
115 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन,भंडारा मराठी 2022 896
116 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन,मुंबई शहर मराठी 2022 898
117 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन ,रत्नागिरी मराठी 2022 895
118 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2022 896
119 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2022 897
120 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी September-2022 902
121 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2022 896
122 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडच‍िरोली मराठी 2022 897
123 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2022 896
124 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी October-2022 896
125 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2022 900
126 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी October-2022 902
127 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी December-2022 902
128 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी November-2022 899
129 कार्यक्रम अंदाजपत्रक 2021-22 (भाग-2) मराठी 2021-22 897
130 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2021-22 909
131 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2022 896
132 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2022 902
133 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2022 895
134 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी December-2022 895
135 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2021 895
136 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2021 900
137 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2019-20 & 2020-21 910
138 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2021 897
139 महाराष्ट्रातील स्त्रिया व पुरुष मराठी 2021 895
140 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2020-21 913
141 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2021 898
142 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2021 895
143 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, स‍िंधुदुर्ग मराठी 2021 896
144 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2021 897
145 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ह‍िंगोली मराठी 2021 895
146 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2021 895
147 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2021 895
148 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2021 895
149 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2021 897
150 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2021 895
151 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2021 896
152 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2021 897
153 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2021 896
154 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2021 895
155 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2021 896
156 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चद्रंपूर मराठी 2021 899
157 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2021 895
158 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2021 896
159 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2021 895
160 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2021 897
161 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी AUG-2021 899
162 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2021 896
163 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2021 896
164 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2021 897
165 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2021 896
166 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2021 897
167 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2021 899
168 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2021 899
169 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन , बीड मराठी 2021 895
170 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2021 897
171 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडच‍िरोली मराठी 2021 897
172 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2021 898
173 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2021 896
174 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2020-21 904
175 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2021 895
176 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2021 895
177 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2021 895
178 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2021 895
179 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2021 898
180 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2021 897
181 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2021 901
182 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2021 896
183 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2021 898
184 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2021 900
185 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2021 895
186 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2021 895
187 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2021 899
188 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2021 899
189 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2021 900
190 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2021 895
191 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2021 897
192 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2021 896
193 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नाग‍िरी मराठी 2021 897
194 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2021 897
195 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2021 897
196 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2021 895
197 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2021 895
198 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2021 898
199 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2021 896
200 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2020 895
201 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2019-20 908
202 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2019-20 896
203 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2020 920
204 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2020 897
205 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2020 896
206 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2020 896
207 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2020 895
208 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2020 897
209 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2020 896
210 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडच‍िरोली मराठी 2020 896
211 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2020 895
212 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2020 895
213 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2020 895
214 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2020 895
215 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2020 896
216 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2020 897
217 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2020 896
218 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2020 895
219 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2020 895
220 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2020 896
221 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2020 895
222 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2020 895
223 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2020 895
224 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2020 895
225 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2020 895
226 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2020 895
227 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2020 897
228 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चद्रंपूर मराठी 2020 896
229 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2020 895
230 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2019-20 903
231 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2020 895
232 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2020 897
233 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2020 896
234 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2020 896
235 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2020 895
236 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2020 899
237 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2020 895
238 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2020 895
239 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2020 895
240 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2020 895
241 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2020 897
242 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2020 895
243 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2020 897
244 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2020 895
245 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2020 897
246 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2020 895
247 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2020 895
248 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंद‍िया मराठी 2020 895
249 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2020 895
250 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2020 896
251 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाश‍िक मराठी 2020 896
252 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, स‍िंधुदुर्ग मराठी 2020 895
253 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2020 895
254 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2020 896
255 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2020 895
256 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2020 896
257 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2020 896
258 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2020 895
259 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नाग‍िरी मराठी 2020 895
260 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2020 896
261 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2020 896
262 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2020 896
263 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2020 895
264 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2020 896
265 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2019 898
266 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2019 896
267 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2019 897
268 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2019 897
269 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2019 898
270 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2019 898
271 महाराष्ट्रातील जिल्हांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2018-19 896
272 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2018-19 897
273 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2019 895
274 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2019 896
275 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2019 895
276 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2019 897
277 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चद्रंपूर मराठी 2019 897
278 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2019 897
279 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ह‍िंगोली मराठी 2019 896
280 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2018-19 899
281 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2019 895
282 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2019 897
283 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2019 896
284 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2019 895
285 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2019 895
286 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2019 897
287 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2019 897
288 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नाग‍िरी मराठी 2019 896
289 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2019 896
290 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2019 896
291 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2019 898
292 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2019 897
293 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2017-18 & 2018-19 896
294 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2019 897
295 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2019 896
296 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2019 898
297 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2019 897
298 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2019 899
299 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2019 897
300 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2019 896
301 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2019 896
302 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2019 897
303 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 895
304 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2019 898
305 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2019 897
306 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2019 897
307 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2019 897
308 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2019 896
309 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2019 896
310 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2019 896
311 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2019 898
312 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2019 896
313 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2019 895
314 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2019 895
315 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2019 896
316 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2019 895
317 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी प्रेस नोट मराठी Jan-2019 895
318 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2019 895
319 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2019 896
320 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2019 898
321 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2019 896
322 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2019 896
323 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2019 895
324 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2019 895
325 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 896
326 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 895
327 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 896
328 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 895
329 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 895
330 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2019 896
331 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2019 895
332 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2017-18 895
333 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2018 895
334 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2018 897
335 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 895
336 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 897
337 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 897
338 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 895
339 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 896
340 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2018 895
341 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2018 895
342 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2018 895
343 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2018 895
344 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2018 895
345 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2018 895
346 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2018 895
347 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2018 895
348 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2018 895
349 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2018 895
350 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 895
351 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2018 895
352 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2018 895
353 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2018 895
354 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2018 897
355 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2018 896
356 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2018 895
357 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2018 897
358 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2018 895
359 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2018 896
360 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2018 896
361 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2018 895
362 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2018 895
363 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2018 896
364 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2018 895
365 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2018 896
366 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2018 895
367 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2018 895
368 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2017-18 895
369 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2018 895
370 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 895
371 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 895
372 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 895
373 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 896
374 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 895
375 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2018 895
376 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2018 895
377 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी January-2018 895
378 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 896
379 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 896
380 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2018 896
381 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2018 896
382 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 895
383 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2018 895
384 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2018 895
385 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2018 895
386 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2017-18 898
387 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2018 895
388 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2018 895
389 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 897
390 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 895
391 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2018 896
392 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 895
393 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 895
394 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 895
395 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 896
396 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2018 895
397 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 896
398 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 895
399 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2017 895
400 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2017 895
401 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2017 895
402 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2016-17 895
403 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2016-17 896
404 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2017 895
405 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2017 895
406 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2017 896
407 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2017 895
408 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2017 895
409 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2017 896
410 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2017 896
411 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2017 896
412 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2017 895
413 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2017 895
414 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2017 896
415 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2017 897
416 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2017 896
417 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2017 896
418 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2015-16 & 2016-17 896
419 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 895
420 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2017 895
421 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 896
422 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 895
423 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 895
424 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2016-17 899
425 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 895
426 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2017 895
427 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2017 895
428 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2017 895
429 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2017 895
430 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2017 895
431 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 895
432 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2017 896
433 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 895
434 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2017 895
435 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2017 895
436 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 895
437 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 896
438 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2017 895
439 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2017 895
440 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2017 895
441 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2017 895
442 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2017 895
443 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2017 895
444 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2017 895
445 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2017 896
446 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 895
447 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 895
448 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 895
449 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 895
450 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 895
451 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2017 895
452 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2017 895
453 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2017 895
454 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2017 896
455 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 897
456 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 896
457 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 895
458 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2017 895
459 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2017 895
460 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2017 895
461 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2017 895
462 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 896
463 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2015-16 900
464 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2016 895
465 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2016 896
466 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2016 895
467 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2016 896
468 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2016 895
469 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2016 895
470 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2016 896
471 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2016 895
472 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2016 896
473 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2016 896
474 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 895
475 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 899
476 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 896
477 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2016 895
478 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2016 896
479 निरनिराळया जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देंशांक व समालोचन मराठी Oct-2016 895
480 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2016 895
481 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2016 895
482 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 896
483 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2016 895
484 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2016 895
485 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2016 895
486 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2016 895
487 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2016 895
488 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2016 895
489 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2016 895
490 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2016 895
491 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2016 895
492 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2016 895
493 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 895
494 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 895
495 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 895
496 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2016 895
497 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2016 895
498 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 895
499 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2016 895
500 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 896
501 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2016 895
502 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 896
503 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2016 895
504 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2016 895
505 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2016 895
506 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2016 895
507 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2016 895
508 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2016 895
509 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2016 896
510 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 895
511 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2016 897
512 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे आणि भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2015-16 896
513 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2016 895
514 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 895
515 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2016 896
516 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 895
517 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 895
518 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2016 895
519 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 897
520 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 895
521 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2016 895
522 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2016 896
523 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2016 895
524 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2016 895
525 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2016 895
526 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2015-16 895
527 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 895
528 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2015 895
529 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2015 896
530 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2013-14 & 2014-15 896
531 महाराष्ट्रातील जिल्हांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2014-15 895
532 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2015 895
533 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2015 895
534 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2015 895
535 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2015 895
536 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2015 895
537 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2015 896
538 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2015 895
539 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2015 895
540 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2015 895
541 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2015 895
542 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2015 895
543 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2015 895
544 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2015 895
545 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2015 896
546 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2015 895
547 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2015 895
548 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2015 895
549 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2015 895
550 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2015 895
551 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2015 895
552 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2015 895
553 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2014-15 895
554 महाराष्ट्रातील स्त्रिया व पुरुष मराठी 2015 895
555 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2015 896
556 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2015 896
557 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2015 896
558 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2015 896
559 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2015 895
560 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2015 895
561 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2015 895
562 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2015 896
563 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2015 896
564 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 895
565 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 895
566 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2015 895
567 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2015 895
568 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2015 895
569 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2015 895
570 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2015 895
571 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2014-15 900
572 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 895
573 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2015 895
574 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 895
575 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 895
576 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 895
577 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 895
578 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 895
579 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 895
580 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 895
581 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 895
582 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2015 896
583 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 895
584 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 895
585 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 895
586 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 896
587 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2015 895
588 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 895
589 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 895
590 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 895
591 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 895
592 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रायगड मराठी 2014