वार्षिक उद्योग पाहणी २०१७-१८

अनु.क्रमांक. सर्वेक्षण नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 वार्षिक उद्योग पाहणी विवरणपत्र २०१७-१८ भरण्याबाबतच्या सूचना मराठी 2017-18 586
2 वार्षिक उद्योग पाहणी पोचपावती मराठी 2017-18 586
3 वार्षिक उद्योग पाहणी विवरणपत्र २०१७-१८ मराठी 2017-18 585
4 सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, २००८ मराठी 2008-09 593