वार्षिक उद्योग पाहणी २०२१-२२

अनु.क्रमांक. सर्वेक्षण नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 वाउपा अधिसूचना 2021-22 मराठी 2021-22 590
2 वाउपा सूचना संच (Manual) 2021-22 मराठी 2021-22 589
3 वाउपा विवरणपत्र 2021-22 मराठी 2021-22 589
4 वाउपा पोचपावती मराठी 2021-22 589
5 सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 मराठी 2021-22 589