वार्ष‍िक उद्योग पाहणी २०१९-२०

अनु.क्रमांक. सर्वेक्षण नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 वार्षिक उद्योग पाहणी विवरणपत्र २०१९-२० भरण्याबाबतच्या सूचना मराठी 2019-20 592
2 वार्षिक उद्योग पाहणी पोचपावती मराठी 2019-20 589
3 वार्षिक उद्योग पाहणी विवरणपत्र २०१९-२० मराठी 2019-20 589
4 सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, २००८ मराठी 2019-20 589