अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय,
८ वा मजला प्रशासकिय ईमारत,
शासकिय वसाहत,बांद्रा (पुर्व),
मुंबई- ४०० ०५१
Tel : ०२२-२६४०००५३
dir.des@maharashtra.gov.in


इलेक्ट्रॉनिक आकडेवारी संस्करण केंद्र,
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय,
४ था मजला नविन प्रशासकिय ईमारत,
मंत्रालयासमोर , मुंबई- ४०० ०३२
Tel : ०२२-२२७९७०२४
jtdiredp.des@maharashtra.gov.in


राष्ट्रीय नमुना पाहणी शाखा,
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय,
८ वा मजला, प्रशासकीय इमारत,
शासकीय वसाहत, वांद्रे (पूर्व),
मुंबई-४०० ०५१.
दूरध्वनी क्रमांक- ०२२-२६३८३०१२/३०२७/३०२८/३०३२
ई-मेल dydirnss.des@maharashtra.gov.in


राष्ट्रीय उत्पन्न
८वा मजला, नवीन प्रशासकीयइमारत, शासकीय वसाहत, वांद्रे (पूर्व),
मुंबई - ४०० ०५१
फोन. ०२२-२६३८३००५/२६३८३०५५
०२२-२६३८३००५/२६३८३०५५
ई-मेल jtdirni.des@maharashtra.gv.in


अर्थ विभाग,
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय,
८ वा मजला, प्रशासकीय इमारत,
शासकीय वसाहत, वांद्रे (पुर्व)
मुंबई. ४०० ०५१
फोन :-०२२ २६३८३०१०/१३
dydired.des@maharashtra.gov.in


वार्षिक उद्योग पाहणी,
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय,
८ वा मजला, प्रशासकीय इमारत,
शासकीय वसाहत, वांद्रे (पुर्व)
मुंबई. ४०० ०५१
फ�‹न :- ०२२ �€“ २६३८३०१०/२४
roasi.des@maharashtra.gov.in


अपर संचालक,
मूल्यमापन शाखा,
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय,
सातवा मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत, हुतात्मा राजगुरु चौक,
मादाम कामा रोड, मंत्रालयासमोर,
मुंबई- 400 032.
दूरध्वनी : (022) 22021614/ 22797049
ई-मेल : addireval.des@maharashtra.gov.in
jtdireval.des@maharashtra.gov.in


सहसंचालक, प्रशिक्षण शाखा
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय,
8 वा मजला, प्रशासकीय इमारत,
शासकीय वसाहत, वांद्रे (पूर्व),
मुंबई- 400 051
दूरध्वनी क्र. 022-2638 3006 / 3049
ई-मेल- jtdirtrg.des@maharashtra.gov.in


नमुना नोंदणी पाहणी,
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय,
८ वा मजला, प्रशासकीय इमारत,
शासकीय वसाहत, वांद्रे (पुर्व)
मुंबई. ४०० ०५१.
दुरध्वनीक्र.०२२-२६३८३०२४/ ४७
ई-मेल srs.des@hotmail.com


राष्ट्रीय उत्पन्न शाखा,
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय,
८ वा मजला, प्रशासकीय इमारत,
शासकीय वसाहत, वांद्रे (पूर्व),
मुंबई- ४००००५१.
दूरध्वनी क्रमांक-०२२-२६३८३००५/२६३८३०५५

अपर संचालक,
समन्वय शाखा,
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय,
प्रशासकीय इमारत, 8 वा मजला,
शासकीय वसाहत, वांद्रे (पूर्व), मुंबई- ४०० ०५१.
संकेतस्थळ - https://mahades.maharashtra.gov.in,
ई-मेल jtdircord.des@maharashtra.gov.in
दूरध्वनी क्र. ०२२-२६३८३००४/ २६३८३०३१
फॅक्स नं. ०२२-२६५५९४९२

अपर संचालक,
शाश्वत विकास ध्येय – अंमलबजावणी व समन्वय केंद्र,
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय,
सातवा मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत, हुतात्मा राजगुरु चौक,
मादाम कामा रोड, मंत्रालयासमोर,
मुंबई- 400 032.
दूरध्वनी : (022) 22021614/ 22797011
ई-मेल : sdgicc.des@maharashtra.gov.in

प्रादेशिक कार्यालये व जिल्हा सांख्यिकी कार्यालयांचे पत्ते आणि दूरध्वनी क्रमांक