सर्व शाश्वत विकास ध्येये

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 शाश्वत विकास ध्येयांशी योजनांची सांगड अहवाल 2021 मराठी 2021 981
2 शाश्वत विकास ध्येये राज्य निर्देशक आराखडा मराठी 2021 870