महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2018-19 20
2 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2017-18 887
3 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2016-17 744
4 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2015-16 743
5 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2014-15 738
6 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2013-14 738
7 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2012-13 743
8 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2011-12 746
9 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2010-11 748
10 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2009-10 739
11 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2008-09 739
12 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2007-08 750