महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2016-17 434
2 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2015-16 118
3 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2014-15 31
4 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2013-14 2289
5 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2012-13 1510
6 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2011-12 1479
7 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2010-11 1476
8 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2009-10 1460
9 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2008-09 1458
10 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2007-08 1532