महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2021 929
2 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2020 749
3 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2019 742
4 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2018 737
5 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2017 733
6 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2016 733
7 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2015 734
8 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2014 733
9 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2013 734
10 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2012 733
11 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2011 735
12 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2010 735
13 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2009 733
14 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2008 733
15 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2007 737