महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2021 85
2 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2020 921
3 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2019 926
4 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2018 1666
5 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2017 1492
6 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2016 1463
7 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2015 1448
8 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2014 1437
9 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2013 1433
10 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2012 1436
11 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2011 1433
12 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2010 1431
13 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2009 1426
14 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2008 1430
15 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2007 1474