महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2019-20 & 2020-21 77
2 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2017-18 & 2018-19 472
3 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2015-16 & 2016-17 2122
4 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2013-14 & 2014-15 1518
5 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2011-12 & 2012-13 1460
6 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2009-10 & 2010-11 1517