महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2019 168
2 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2018 1104
3 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2017 2774
4 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2016 1545
5 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2015 1504
6 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2014 1459
7 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2013 1462
8 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2012 1456
9 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2011 1494
10 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2010 1463
11 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2009 1448
12 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2008 1432
13 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2007 1431
14 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2006 1448
15 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2005 1541