महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2022-23 989
2 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2021-22 1864
3 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2020-21 906
4 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2019-20 822
5 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2018-19 795
6 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2017-18 789
7 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2016-17 777
8 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2015-16 775
9 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2014-15 768
10 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2013-14 763
11 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2012-13 759
12 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2011-12 762
13 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2010-11 768
14 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2009-10 753
15 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2008-09 749
16 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2007-08 754
17 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2006-07 780