महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2021-22 3292
2 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2020-21 7488
3 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2019-20 9031
4 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2018-19 3073
5 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2017-18 2292
6 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2016-17 2019
7 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2015-16 1935
8 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2014-15 1857
9 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2013-14 1716
10 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2012-13 1724
11 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2011-12 1706
12 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2010-11 1687
13 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2009-10 1624
14 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2008-09 1610
15 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2007-08 1625
16 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2006-07 1867