सर्व प्रकाशने

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2019 168
2 कार्यक्रम अंदाजपत्रक 2022-23 (भाग-2) मराठी 2022-23 346
3 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2022 88
4 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2022 282
5 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April - 2022 97
6 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April_2022 221
7 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May_2022 48
8 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May_2022 164
9 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun_2022 22
10 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun_2022 11
11 कार्यक्रम अंदाजपत्रक 2021-22 (भाग-2) मराठी 2021-22 1012
12 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2021-22 3292
13 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2022 450
14 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2022 397
15 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2022 46
16 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2022 247
17 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul_2021 151
18 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2019-20 & 2020-21 77
19 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2021 85
20 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2021 848
21 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2021 304
22 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, स‍िंधुदुर्ग मराठी 2021 185
23 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2021 161
24 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ह‍िंगोली मराठी 2021 190
25 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2021 201
26 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2021 243
27 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2021 212
28 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2021 234
29 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2021 188
30 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाश‍िक मराठी 2021 341
31 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2021 221
32 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2021 209
33 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2021 230
34 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2021 179
35 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2021 142
36 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चद्रंपूर मराठी 2021 145
37 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2021 161
38 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2021 181
39 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2021 155
40 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2021 150
41 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी AUG-2021 376
42 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2021 141
43 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2021 132
44 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2021 211
45 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2021 199
46 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2021 133
47 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2021 410
48 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2021 813
49 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन , बीड मराठी 2021 212
50 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2021 317
51 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडच‍िरोली मराठी 2021 225
52 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2021 500
53 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2021 69
54 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2020-21 7488
55 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2021 447
56 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2021 54
57 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2021 239
58 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2021 124
59 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2021 313
60 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2021 235
61 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2021 458
62 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2021 79
63 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2021 179
64 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2021 648
65 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2021 494
66 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2021 102
67 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2021 388
68 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2021 744
69 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2021 624
70 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2021 171
71 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2021 146
72 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2021 234
73 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नाग‍िरी मराठी 2021 170
74 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2021 238
75 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2021 248
76 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2021 178
77 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2021 441
78 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2021 154
79 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2021 175
80 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2020 434
81 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2020 252
82 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2020 469
83 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2020 215
84 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2020 645
85 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2020 254
86 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडच‍िरोली मराठी 2020 162
87 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2020 80
88 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2020 117
89 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2020 201
90 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2020 192
91 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2020 143
92 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2020 162
93 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2020 152
94 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2020 17
95 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2020 69
96 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2020 37
97 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2020 30
98 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2020 48
99 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2020 40
100 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2020 108
101 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2020 73
102 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2020 89
103 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2020 401
104 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चद्रंपूर मराठी 2020 195
105 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2020 209
106 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2019-20 9031
107 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2020 385
108 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2020 343
109 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2020 307
110 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2020 328
111 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2020 331
112 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2020 413
113 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2020 154
114 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2020 230
115 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2020 218
116 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2020 406
117 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2020 162
118 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2020 387
119 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2020 652
120 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2020 171
121 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2020 1092
122 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2020 484
123 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2020 564
124 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंद‍िया मराठी 2020 197
125 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2020 234
126 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2020 188
127 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाश‍िक मराठी 2020 382
128 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, स‍िंधुदुर्ग मराठी 2020 373
129 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2020 110
130 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2020 921
131 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2020 233
132 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2020 406
133 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2020 145
134 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2020 131
135 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नाग‍िरी मराठी 2020 277
136 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2020 140
137 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2020 148
138 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2020 146
139 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2020 133
140 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2020 139
141 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2020 456
142 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2019 344
143 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2019 42
144 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2019 38
145 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2019 15
146 महाराष्ट्रातील जिल्हांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2018-19 89
147 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2019 1450
148 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2019 1700
149 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2019 1440
150 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2019 140
151 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चद्रंपूर मराठी 2019 148
152 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2019 129
153 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ह‍िंगोली मराठी 2019 123
154 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2018-19 3073
155 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2019 1436
156 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2019 1761
157 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2019 1683
158 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2019 1456
159 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2019 1573
160 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2019 119
161 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2019 87
162 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नाग‍िरी मराठी 2019 96
163 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2019 110
164 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2019 79
165 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2019 65
166 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2019 106
167 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2017-18 & 2018-19 472
168 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2019 52
169 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2019 477
170 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2019 379
171 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2019 288
172 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2019 131
173 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2019 163
174 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2019 132
175 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 1436
176 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2019 117
177 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2019 112
178 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2019 311
179 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2019 123
180 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2019 117
181 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2019 123
182 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2019 168
183 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2019 307
184 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2019 106
185 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2019 1454
186 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2019 926
187 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2019 134
188 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2019 36
189 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी प्रेस नोट मराठी Jan-2019 1591
190 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2019 1427
191 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2019 1696
192 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2019 237
193 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2019 153
194 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2019 125
195 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2019 1601
196 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2019 1418
197 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 1637
198 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 1417
199 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 1626
200 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 1639
201 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 1423
202 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2019 1682
203 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2019 1439
204 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2019 1898
205 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2019 1746
206 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2019 290
207 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2018 1559
208 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 1552
209 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 1411
210 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 1560
211 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 1550
212 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 1422
213 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 1604
214 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2018 1490
215 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2018 1523
216 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2018 1533
217 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2018 1512
218 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2018 1460
219 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2018 1488
220 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2018 1479
221 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2018 1510
222 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2018 1467
223 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2018 1466
224 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 1420
225 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2018 1471
226 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2018 1534
227 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2018 1508
228 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2018 1558
229 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2018 1454
230 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2018 1494
231 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2018 1462
232 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2018 1472
233 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2018 1446
234 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2018 1451
235 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2018 1483
236 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2018 1553
237 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2018 1468
238 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2018 1545
239 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2018 1468
240 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2018 1104
241 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2018 47
242 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2017-18 573
243 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2018 103
244 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 1407
245 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 1411
246 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 1529
247 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 1546
248 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 1420
249 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2018 1666
250 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2018 1556
251 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी January-2018 63
252 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 1514
253 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 1535
254 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2018 1750
255 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2018 1516
256 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 1418
257 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2018 1507
258 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2018 1539
259 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2018 1622
260 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 1409
261 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2018 1530
262 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 1416
263 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 1539
264 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 1415
265 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 1526
266 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2018 1575
267 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2017-18 2292
268 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2018 1525
269 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2018 1409
270 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2018 1512
271 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2017 2774
272 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2017 1439
273 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2017 43
274 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2016-17 434
275 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2016-17 332
276 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2017 1433
277 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2017 1445
278 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2017 1429
279 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2017 1428
280 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2017 1432
281 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2017 1433
282 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2017 1515
283 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2017 1421
284 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2017 1429
285 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2017 1436
286 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2017 1424
287 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2017 1477
288 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2017 1420
289 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2017 1435
290 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2015-16 & 2016-17 2122
291 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2017 1427
292 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2017 1450
293 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2017 1422
294 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 1488
295 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 1414
296 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 1407
297 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 1411
298 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 1414
299 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2017 1442
300 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2017 1437
301 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2017 1432
302 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2017 1445
303 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 1477
304 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 1481
305 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 1431
306 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2017 1427
307 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2017 1446
308 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2017 1433
309 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2017 1411
310 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 1490
311 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 1493
312 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 1470
313 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 1408
314 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2017 1480
315 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 1474
316 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 1408
317 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 1408
318 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2016-17 2019
319 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 1406
320 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2017 1492
321 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2017 1441
322 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2017 1439
323 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2017 1444
324 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2017 1412
325 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 1409
326 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2017 1481
327 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 1470
328 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2017 1432
329 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2017 1431
330 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 1488
331 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 1523
332 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2017 1447
333 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2017 1448
334 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2017 1438
335 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2017 1472
336 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2017 1433
337 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2016 1421
338 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2015-16 118
339 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2016 79
340 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 1407
341 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2016 1454
342 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 1454
343 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2016 1411
344 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 1459
345 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2016 1431
346 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2016 1437
347 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2016 1424
348 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2016 1423
349 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2016 1425
350 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2016 1415
351 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2016 1433
352 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 1407
353 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2016 1545
354 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे आणि भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2015-16 2211
355 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2016 1409
356 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 1402
357 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2016 1463
358 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 1408
359 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 1463
360 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2016 1467
361 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 1471
362 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 1475
363 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2016 1461
364 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2016 1415
365 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2016 1413
366 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2016 1416
367 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2015-16 1935
368 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2016 1412
369 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2016 1423
370 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2016 1420
371 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2016 1410
372 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2016 1423
373 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2016 1441
374 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2016 1435
375 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2016 1425
376 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2016 1473
377 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2016 1413
378 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 1429
379 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 1562
380 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 1463
381 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2016 1405
382 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2016 1465
383 निरनिराळया जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देंशांक व समालोचन मराठी Oct-2016 1459
384 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2016 1429
385 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2016 1431
386 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 1455
387 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2016 1463
388 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2016 1435
389 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2016 1438
390 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2016 1413
391 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2016 1414
392 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2016 1416
393 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2016 1423
394 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2016 1458
395 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2016 1421
396 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2016 1434
397 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2016 1424
398 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 1411
399 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 1404
400 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 1402
401 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2016 1419
402 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 1409
403 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 1454
404 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 1409
405 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 1404
406 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 1440
407 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2015 1436
408 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 1442
409 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 1407
410 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 1442
411 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 1437
412 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2015 1429
413 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 1439
414 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 1438
415 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 1444
416 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 1401
417 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 1403
418 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2014-15 1857
419 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 1402
420 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2015 1401
421 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 1402
422 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 1405
423 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 1408
424 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2015 1413
425 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2015 1414
426 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2015 1411
427 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2015 1418
428 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2015 1549
429 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2015 1548
430 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2015 1541
431 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2015 1544
432 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2015 1507
433 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 1441
434 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 1448
435 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2015 1413
436 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2015 1414
437 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2015 1439
438 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2015 1442
439 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2015 1445
440 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2015 1504
441 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2015 1427
442 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2013-14 & 2014-15 1518
443 महाराष्ट्रातील जिल्हांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2014-15 1487
444 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2015 1416
445 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2015 1427
446 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2015 1432
447 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2015 1423
448 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2015 1419
449 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2015 1458
450 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2015 1433
451 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2015 1414
452 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2015 1422
453 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2015 1438
454 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2015 1448
455 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2015 1525
456 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2015 1504
457 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2015 1424
458 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2015 1425
459 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2015 1416
460 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2015 1433
461 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2015 1421
462 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2015 1412
463 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2015 1428
464 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2015 1421
465 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2015 1418
466 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2014-15 31
467 महाराष्ट्रातील स्त्रिया व पुरुष मराठी 2015 75
468 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2013-14 1716
469 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 1431
470 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2014 1443
471 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2014 1447
472 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 1435
473 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, उस्मानाबाद मराठी 2014 1419
474 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2014 1416
475 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना मराठी 2014 1419
476 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, मुंबई शहर मराठी 2014 1420
477 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2014 1410
478 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम मराठी 2014 1418
479 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2014 1427
480 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2014 1412
481 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती मराठी 2014 1421
482 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा मराठी 2014 1419
483 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नाशिक मराठी 2014 1440
484 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रायगड मराठी 2014 1413
485 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर मराठी 2014 1422
486 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2013-14 1434
487 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2014 1416
488 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2013-14 2289
489 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 1406
490 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 1434
491 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 1404
492 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 1406
493 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 1445
494 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2014 1459
495 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर मराठी 2014 1674
496 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा मराठी 2014 1454
497 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गडचिरोली मराठी 2014 1483
498 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा मराठी 2014 1453
499 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2014 1600
500 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2014 11
501 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर मराठी 2014 14
502 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे मराठी 2014 1408
503 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड मराठी 2014 1422
504 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2014 1412
505 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 1443
506 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 1402
507 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 1404
508 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 1406
509 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 1403
510 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2014 1437
511 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 1437
512 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 1411
513 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 1442
514 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 1431
515 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे मराठी 2014 1482
516 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग मराठी 2014 1425
517 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा मराठी 2014 1541
518 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली मराठी 2014 1608
519 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी मराठी 2014 1425
520 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी मराठी 2014 1502
521 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार मराठी 2014 1423
522 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली मराठी 2014 1487
523 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2014 1423
524 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2014 1429
525 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड मराठी 2014 1589
526 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया मराठी 2014 1445
527 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 1403
528 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 1452
529 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 1407
530 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2012-13 1724
531 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2013 1490
532 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2013 1663
533 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2013 6
534 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर मराठी 2013 1451
535 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नासिक मराठी 2013 1671
536 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी मराठी 2013 1430
537 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली मराठी 2013 1443
538 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2013 1474
539 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2011-12 & 2012-13 1460
540 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2012-13 1510
541 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2013 1462
542 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 1430
543 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 1428
544 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 1408
545 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 1423
546 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 1431
547 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 1434
548 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 1428
549 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 1410
550 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 1406
551 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा मराठी 2013 1496
552 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर मराठी 2013 1606
553 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2013 1426
554 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी मराठी 2013 1414
555 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे मराठी 2013 1425
556 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड मराठी 2013 1521
557 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली मराठी 2013 1438
558 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना मराठी 2013 1506
559 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड मराठी 2013 1454
560 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर मराठी 2013 1524
561 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा मराठी 2013 1416
562 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम मराठी 2013 1455
563 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती मराठी 2013 1548
564 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन,गडचिरोली मराठी 2013 1435
565 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2013 1447
566 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा मराठी 2013 1414
567 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2013 1425
568 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे मराठी 2013 1421
569 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया मराठी 2013 1416
570 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2013 1422
571 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार मराठी 2013 1423
572 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ओस्मानाबाद मराठी 2013 1544
573 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2013 1457
574 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा मराठी 2013 1425
575 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग मराठी 2013 1416
576 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2013 1433
577 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2012-13 1429
578 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 1425
579 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 1406
580 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 1403
581 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 1408
582 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 1436
583 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 1412
584 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 1408
585 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 1436
586 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 1412
587 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 1428
588 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 1438
589 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 1407
590 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 1434
591 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 1410
592 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2011-12 1479
593 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर् मराठी 2012 1425
594 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2012