सर्व प्रकाशने

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2019 1066
2 कार्यक्रम अंदाजपत्रक 2023-24 (भाग-2) मराठी 2023-24 91
3 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी January-2023 171
4 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2022-23 990
5 कार्यक्रम अंदाजपत्रक 2022-23 (भाग-2) मराठी 2022-23 936
6 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी February-2023 1
7 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी January-2023 229
8 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2022 744
9 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2022 756
10 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2022 841
11 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April - 2022 746
12 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April_2022 806
13 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May_2022 742
14 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May_2022 818
15 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2022 748
16 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun_2022 814
17 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2022 841
18 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2022 742
19 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2022 790
20 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चद्रंपूर मराठी 2022 789
21 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2022 757
22 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी August-2022 841
23 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2022 805
24 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2022 781
25 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2022 799
26 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2022 807
27 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2022 769
28 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2022 781
29 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2022 777
30 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदीया मराठी 2022 777
31 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2022 772
32 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगांव मराठी 2022 804
33 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2022 806
34 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2022 797
35 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2022 802
36 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2022 816
37 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2022 808
38 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2022 780
39 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2022 811
40 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2022 787
41 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2022 829
42 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2022 810
43 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2022 799
44 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2022 797
45 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2022 800
46 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2022 771
47 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2022 793
48 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी September-2022 753
49 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन,भंडारा मराठी 2022 764
50 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन,मुंबई शहर मराठी 2022 790
51 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन ,रत्नागिरी मराठी 2022 825
52 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2022 971
53 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2022 798
54 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी September-2022 874
55 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2022 762
56 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडच‍िरोली मराठी 2022 774
57 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2022 790
58 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी October-2022 750
59 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2022 771
60 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी October-2022 919
61 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी December-2022 333
62 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी November-2022 1017
63 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी November-2022 785
64 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी December-2022 903
65 कार्यक्रम अंदाजपत्रक 2021-22 (भाग-2) मराठी 2021-22 766
66 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2021-22 1864
67 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2022 743
68 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2022 807
69 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2022 796
70 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul_2021 772
71 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2019-20 & 2020-21 855
72 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2021 929
73 महाराष्ट्रातील स्त्रिया व पुरुष मराठी 2021 885
74 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2021 767
75 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2021 737
76 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, स‍िंधुदुर्ग मराठी 2021 741
77 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2021 740
78 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ह‍िंगोली मराठी 2021 742
79 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2021 744
80 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2021 748
81 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2021 744
82 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2021 740
83 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2021 735
84 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाश‍िक मराठी 2021 748
85 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2021 743
86 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2021 747
87 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2021 742
88 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2021 745
89 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2021 738
90 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चद्रंपूर मराठी 2021 739
91 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2021 743
92 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2021 743
93 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2021 746
94 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2021 744
95 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी AUG-2021 767
96 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2021 736
97 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2021 738
98 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2021 741
99 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2021 745
100 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2021 743
101 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2021 765
102 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2021 766
103 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन , बीड मराठी 2021 739
104 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2021 749
105 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडच‍िरोली मराठी 2021 742
106 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2021 777
107 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2021 733
108 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2020-21 906
109 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2021 737
110 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2021 735
111 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2021 737
112 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2021 741
113 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2021 772
114 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2021 743
115 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2021 778
116 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2021 736
117 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2021 739
118 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2021 764
119 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2021 735
120 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2021 735
121 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2021 765
122 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2021 771
123 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2021 765
124 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2021 747
125 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2021 736
126 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2021 748
127 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नाग‍िरी मराठी 2021 748
128 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2021 745
129 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2021 745
130 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2021 743
131 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2021 743
132 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2021 740
133 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2021 744
134 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2019-20 954
135 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2020 738
136 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2020 758
137 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2020 754
138 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2020 735
139 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2020 759
140 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2020 737
141 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडच‍िरोली मराठी 2020 736
142 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2020 735
143 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2020 740
144 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2020 742
145 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2020 744
146 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2020 737
147 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2020 738
148 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2020 740
149 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2020 734
150 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2020 733
151 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2020 733
152 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2020 733
153 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2020 735
154 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2020 734
155 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2020 734
156 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2020 733
157 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2020 734
158 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2020 739
159 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चद्रंपूर मराठी 2020 736
160 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2020 742
161 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2019-20 822
162 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2020 756
163 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2020 753
164 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2020 750
165 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2020 750
166 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2020 744
167 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2020 751
168 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2020 744
169 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2020 738
170 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2020 737
171 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2020 740
172 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2020 737
173 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2020 738
174 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2020 753
175 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2020 736
176 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2020 752
177 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2020 733
178 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2020 734
179 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंद‍िया मराठी 2020 735
180 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2020 737
181 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2020 739
182 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाश‍िक मराठी 2020 743
183 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, स‍िंधुदुर्ग मराठी 2020 734
184 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2020 738
185 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2020 749
186 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2020 738
187 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2020 737
188 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2020 740
189 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2020 738
190 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नाग‍िरी मराठी 2020 741
191 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2020 735
192 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2020 737
193 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2020 738
194 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2020 737
195 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2020 735
196 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2020 755
197 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2019 735
198 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2019 738
199 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2019 733
200 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2019 735
201 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2019 733
202 महाराष्ट्रातील जिल्हांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2018-19 751
203 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2018-19 20
204 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2019 735
205 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2019 749
206 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2019 733
207 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2019 733
208 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चद्रंपूर मराठी 2019 734
209 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2019 736
210 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ह‍िंगोली मराठी 2019 735
211 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2018-19 795
212 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2019 734
213 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2019 745
214 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2019 746
215 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2019 733
216 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2019 736
217 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2019 740
218 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2019 736
219 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नाग‍िरी मराठी 2019 742
220 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2019 740
221 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2019 735
222 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2019 740
223 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2019 740
224 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2017-18 & 2018-19 740
225 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2019 733
226 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2019 738
227 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2019 736
228 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2019 735
229 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2019 736
230 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2019 740
231 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2019 742
232 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 733
233 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2019 738
234 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2019 734
235 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2019 735
236 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2019 733
237 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2019 743
238 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2019 736
239 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2019 736
240 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2019 741
241 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2019 736
242 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2019 734
243 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2019 742
244 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2019 735
245 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2019 736
246 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी प्रेस नोट मराठी Jan-2019 743
247 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2019 733
248 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2019 749
249 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2019 740
250 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2019 733
251 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2019 736
252 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2019 749
253 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2019 734
254 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 747
255 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 733
256 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 746
257 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 748
258 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 733
259 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2019 744
260 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2019 733
261 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2019 753
262 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2019 752
263 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 742
264 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2017-18 887
265 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2018 739
266 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2018 737
267 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 733
268 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 743
269 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 745
270 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 735
271 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 742
272 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2018 735
273 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2018 737
274 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2018 735
275 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2018 737
276 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2018 737
277 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2018 735
278 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2018 736
279 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2018 734
280 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2018 737
281 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2018 738
282 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 736
283 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2018 741
284 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2018 739
285 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2018 736
286 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2018 737
287 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2018 733
288 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2018 736
289 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2018 733
290 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2018 734
291 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2018 737
292 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2018 733
293 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2018 736
294 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2018 741
295 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2018 736
296 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2018 737
297 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2018 735
298 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2018 749
299 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2018 735
300 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2017-18 736
301 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2018 733
302 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 733
303 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 734
304 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 743
305 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 745
306 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 733
307 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2018 737
308 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2018 742
309 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी January-2018 738
310 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 741
311 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 744
312 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2018 735
313 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2018 734
314 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 733
315 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2018 737
316 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2018 735
317 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2018 736
318 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 734
319 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 740
320 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 734
321 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 741
322 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2018 734
323 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 733
324 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2018 747
325 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2017-18 789
326 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2018 741
327 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2018 738
328 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2016-17 737
329 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2017 745
330 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2017 733
331 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2017 734
332 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2016-17 744
333 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2017 738
334 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2017 735
335 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2017 733
336 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2017 736
337 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2017 733
338 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2017 735
339 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2017 735
340 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2017 733
341 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2017 738
342 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2017 736
343 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2017 733
344 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2017 739
345 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2017 734
346 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2017 733
347 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2015-16 & 2016-17 735
348 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 734
349 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 738
350 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 735
351 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2017 734
352 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2017 735
353 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2017 733
354 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2017 735
355 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 737
356 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 744
357 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 734
358 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2017 736
359 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2017 733
360 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 733
361 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2017 734
362 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 736
363 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2017 736
364 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2017 734
365 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 737
366 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 746
367 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2017 735
368 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2017 739
369 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2017 736
370 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2017 736
371 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2017 735
372 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2017 736
373 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2017 739
374 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2017 735
375 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 735
376 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 738
377 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 733
378 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 733
379 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 733
380 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2017 735
381 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2017 737
382 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2017 736
383 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2017 739
384 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 733
385 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2017 738
386 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 737
387 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 733
388 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 733
389 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2016-17 777
390 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 733
391 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2017 733
392 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2017 735
393 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2017 740
394 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2016 734
395 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2015-16 743
396 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2016 735
397 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 734
398 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2016 743
399 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे आणि भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2015-16 737
400 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2016 733
401 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 733
402 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2016 735
403 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 733
404 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 734
405 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2016 736
406 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 739
407 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 736
408 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2016 737
409 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2016 734
410 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2016 733
411 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2016 733
412 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 737
413 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2016 733
414 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2016 736
415 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2016 736
416 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2016 734
417 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2016 735
418 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2016 733
419 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2016 738
420 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2016 737
421 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2016 738
422 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2016 736
423 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2016 736
424 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 734
425 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 734
426 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 734
427 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2016 734
428 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2016 736
429 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 733
430 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2016 735
431 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 734
432 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2016 733
433 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 734
434 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2016 736
435 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2016 739
436 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2016 736
437 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2016 738
438 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2016 735
439 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2016 734
440 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2016 738
441 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2015-16 775
442 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2016 733
443 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2016 733
444 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2016 737
445 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2016 733
446 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2016 736
447 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2016 736
448 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2016 734
449 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2016 735
450 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2016 737
451 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2016 735
452 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 737
453 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 749
454 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 738
455 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2016 733
456 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2016 735
457 निरनिराळया जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देंशांक व समालोचन मराठी Oct-2016 734
458 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2016 735
459 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2015 747
460 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2015 737
461 महाराष्ट्रातील स्त्रिया व पुरुष मराठी 2015 753
462 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2014-15 738
463 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2015 742
464 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2015 737
465 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2013-14 & 2014-15 734
466 महाराष्ट्रातील जिल्हांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2014-15 739
467 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2015 739
468 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2015 735
469 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2015 736
470 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2015 735
471 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2015 736
472 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2015 736
473 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2015 734
474 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2015 739
475 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2015 735
476 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2015 737
477 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2015 734
478 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2015 744
479 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2015 743
480 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2015 736
481 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2015 734
482 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2015 734
483 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2015 735
484 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2015 735
485 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2015 735
486 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2015 734
487 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2015 735
488 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2015 736
489 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 734
490 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 738
491 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2015 733
492 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2015 733
493 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2015 735
494 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2015 736
495 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2015 736
496 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 734
497 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 739
498 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 733
499 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 733
500 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 735
501 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2015 735
502 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 737
503 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 733
504 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 739
505 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 734
506 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2015 733
507 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 735
508 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 736
509 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 735
510 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 733
511 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 733
512 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2014-15 768
513 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 733
514 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2015 733
515 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 734
516 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 733
517 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 733
518 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2015 734
519 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2015 733
520 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2015 737
521 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2015 736
522 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2015 753
523 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2015 747
524 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2015 742
525 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2014 733
526 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 734
527 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 734
528 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 733
529 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 735
530 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 733
531 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2014 733
532 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 736
533 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 733
534 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 735
535 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 735
536 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे मराठी 2014 745
537 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग मराठी 2014 734
538 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा मराठी 2014 743
539 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली मराठी 2014 753
540 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी मराठी 2014 737
541 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी मराठी 2014 747
542 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार मराठी 2014 736
543 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली मराठी 2014 738
544 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2014 736
545 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2014 736
546 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड मराठी 2014 750
547 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया मराठी 2014 736
548 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 733
549 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 736
550 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 733
551 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 736
552 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 733
553 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 733
554 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 738
555 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2014 740
556 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर मराठी 2014 760
557 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा मराठी 2014 736
558 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गडचिरोली मराठी 2014 744
559 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा मराठी 2014 735
560 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2014 748
561 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2014 757
562 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर मराठी 2014 770
563 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे मराठी 2014 734
564 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड मराठी 2014 737
565 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2013-14 763
566 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 736
567 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2014 739
568 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2014 737
569 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 737
570 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, उस्मानाबाद मराठी 2014 736
571 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2014 735
572 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना मराठी 2014 736
573 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, मुंबई शहर मराठी 2014 733
574 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2014 739
575 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम मराठी 2014 736
576 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2014 736
577 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2014 735
578 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती मराठी 2014 735
579 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा मराठी 2014 736
580 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नाशिक मराठी 2014 738
581 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रायगड मराठी 2014 733
582 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर मराठी 2014 736
583 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2013-14 735
584 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2014 733
585 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2013-14 738
586 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 734
587 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2012-13 759
588 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 733
589 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 738
590 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 737
591 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 735
592 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 735
593 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 733
594 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 733