CHANDRAPUR  DISTRICT

जिल्हा एनआयसी संकेतस्थळ     दृष्टिक्षेपात जिल्हा


क्षेत्रफळ चौ.किमी. लोकसंख्य पुरुष स्त्रीया साक्षरतेचे प्रमाण पुरुष साक्षरतेचे प्रमाण(%) स्त्रीयांमधील साक्षरतेचे प्रमाण(%) स्त्री-पुरुष प्रमाण
11443 2204307 1123834 1080473 71.62 77.64 65.35 961

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर 2015 1507
2 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर 2014 1423
3 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर 2013 1425
4 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर् 2012 1419
5 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर 2011 1428
6 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर 2010 1420
7 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर 2009 1418
8 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर 2006-07 1431