वार्षिक उद्योग पाहणी २०२०-२१

अनु.क्रमांक. सर्वेक्षण नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 वाउपा अधिसूचना 2020-21 मराठी 2020-21 218
2 वाउपा सूचना संच (Manual) 2020-21 मराठी 2020-21 181
3 वाउपा विवरणपत्र 2020-21 मराठी 2020-21 195
4 वाउपा पोचपावती मराठी 2020-21 166
5 सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 मराठी 2020-21 178
6 प्रश्नोत्तर संच (FAQ) मराठी 2020-21 175