राष्ट्रीय नमुना पाहणी ७७ वी फेरी

अनु.क्रमांक. सर्वेक्षण नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 सूचना संच मराठी 77th 167
2 नमुना यादी मराठी 77th 158
3 वैधतीकरण कसोटया मराठी 77th 161
4 तक्तीकरण मराठी 77th 161